A 2005. évi XC. törvény alapján a közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

 

 

Adat

Megjegyzés, Hivatkozás

Adatot szolgáltató / felelős

Adatfrissítés

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A Nógrád Megye Önkormányzatának weblapja

http://www.nograd.hu

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Hivatal szervezeti felépítése - struktúraábra

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

A Hivatal főosztályai és dolgozói

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

A hivatal munkaideje

 

Változást követően azonnal

5

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Megyei Közgyűlés képviselői, tisztségviselői, bizottsági tagok, tanácsnokok

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Az Önkormányzat intézményei és elérhetőségi adataik

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Nógrád Megyei Önkormányzat részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Nógrád Megyei Önkormányzat által alapított közalapítványok

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Nógrád Megyei Önkormányzat közlönye

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

10

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal

 

Változást követően azonnal

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 

 

Adat

Megjegyzés, Hivatkozás

Adatot szolgáltató / felelős

Adatfrissítés

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A Nógrád Megye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szervezeti és Működési Szabályzat függeléke

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

2

Az országos illetékességű szervek, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

 

Negyedévente

3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Nógrád Megye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata – 3.sz. függelék

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Negyedévente

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

 

Változást követően azonnal

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

60/1999.(XII.1.) Kgy rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Beruházási Főosztály

Változást követően azonnal

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Negyedévente

8

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Hatályos rendeletek

Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye

Közgyűlési jegyzőkönyvek

Meghívó

Önkormányzati és Jogi Főosztály

Változást követően azonnal

9

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Közgyűlési előterjesztések

Önkormányzati és Jogi Főosztály

A benyújtást követően azonnal

10

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A Nógrád Megye Önkormányzatának pályázati kiírásai

Vagyon értékesítési pályázatok

Támogatás nyújtására kiírt pályázatok

Állásajánlatok:

- Közigazgatási

- Közgyűjteményi

- Közoktatási

- Szociális

- Egészségügyi

- Egyéb

 

Önkormányzati és Jogi Főosztály / A pályázatért felelős főosztály

Hetente

11

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

- Jelentés a gazdálkodási rendszer 2005. évi átfogó ellenőrzésről

- Jelentés a 2009. március 9-én tartott népszavazás elszámolásának ellenőrzéséről

- Jelentés a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010 évi ellenőrzéséről

- A Belső Ellenőrzés előterjesztései

Pénzügyi Főosztály / Belső Ellenőrzési csoport

Változást követően azonnal

12

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

 

Negyedévente

13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

 

Negyedévente

14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

Negyedévente

15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

Negyedévente

16

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

Negyedévente

17

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

Változást követően azonnal

18

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

 

Változást követően azonnal

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

 

 

Adat

Megjegyzés, Hivatkozás

Adatot szolgáltató / felelős

Adatfrissítés

1

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

2010. január 28-ai közlöny 3. oldal

2009. május 5-ei közlöny 3.oldal

Költségvetések:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Beszámolók:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

2010 önk.

2011 önk.

Pénzügyi Főosztály

Változást követően azonnal

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2010. január 28-ai közlöny 3. oldal

2009. május 5-ei közlöny 3.oldal

Pénzügyi Főosztály

Negyedévente

3

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

2010. január 28-ai közlöny 3. oldal

2009. május 5-ei közlöny 3.oldal

Pénzügyi Főosztály

Negyedévente

4

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

A Nógrád Megyei Önkormányzat nyilvánosnak minősülő szerződései

Pénzügyi főosztály / Beruházási Főosztály

Negyedévente

5

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 

Negyedévente

6

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

.

 

Negyedévente

7

Pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye

 

 

Évente